سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی 
پژوهشگر 
1374/06/01 
1392/06/01 
تحقیق و پژوهش، تألیف و ترجمه 
تدریس 
حوزه علمیه مشهد 
مدرس 
 
ادامه دارد 
بدایة الحکمه 
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
بدایة الحکمه 
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
نهایة الحکمه 
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
شرح منظومه حکمت 
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
شرح فصوص الحکم 
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تفسیر ملاصدرا 
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
کشف المراد(شرح تجرید)  
تدریس 
مدرسه نواب(حوزه علمیه مشهد) 
مدرس 
 
 
الهیات 
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدرس 
 
 
منطق